img
  • Rehman Medical Institute 5-B/2, Phase-V, Hayatabad Peshawar, KP, Pakistan
  • 111 REH MAN (734 626)
  • +92 91 5838 333
  • info@rmi.edu.pk